månadsarkiv: mars 2015

A heavy Vasalopp

Preparations for this year's vasalopp really started immediately after the previous one ended, but purely mentally started preparations for lidingöloppet. That's when I started growing my beard Vasaloppet ski race.

IMG_2746 .jpg

The trip started on Saturday morning, then me and Bear took the camper up to Seal. Almost no traffic until we arrived at berga village and vasalopp startup, where we were standing for a while. But we got the place on Tjärnhedens IP, and for once, I needed to get up 03:00 to take the bus to the start. a 10-minute walk was absolutely perfect.

IMG_2739 .jpg

So we went down and picked number before we softade in the motor home the rest of the evening. Early to bed, and up at 5 am to put your skis in starting the fold. I have always been tillstarten by 6-time before, so I thought I was in good time when I was down at 05:25, but could not be further from the truth. Queue coiled long, and even if fold opened 5:30, so it took 40 minutes for me to arrive. And then it was a large lake in the middle of starting the fold, but I added your skis in the middle on the left. And immediately it became a bit in a hurry though. Jogging back, picked off my wet socks, and brassade breakfast. Oatmeal, of course.

A toabesök on Tjärnheden, and then we start was moving down to at 07:30. Plenty of time. Bjorn took care of my coveralls, so I didn't have to use my bag.

IMG_2743 .jpg

It's always nervous just before the start. Is it right? If you have everything with you? I am not a bit skitnödig? But it disappears when the start going, and you come off. Unfortunately I came away not just as quickly this year as last year, when I have had a very fluency with the placement. First Hill was sluggish, it took me over half an hour to pick me up, and I had position in 2641 3532 smågan against last year.

But stakningen on the marshes before and after Smågan, and right up to the Mångsbodarna went well. Downhill skiing was the worse with the other hand. Glide was no good, and I was omgliden by basically all perform. Up, I was able to run on them, for the mount was completely OK, which allowed me to R had picked 200 seats. The feet were absolutely soaking wet, and I had no feelings in verdict when Rice mountain slopes began. But when I turned on my feet again, so keep in touch back.

After 3 mil armågen made itself felt. I knew it would start to hurt sooner or later, but I was hoping for later. Not very dangerous yet, but it just got worse and worse.

Halfway I passed at 3:17, which meant that I had hopes of getting down to the time I did last year. Now in retrospect, I saw that I passed halfway at 3:01 last year, so I was just a quarter of an hour after that.

But it was also where it started to get really heavy. Dry track, and decent slide did not improve by half the forest had stuck to the adhesive under the skis. I had to really take in in stakningen, when I went next door just slipped on. But I pressed on. And the more I pushed, the more said the elbow from. In Oxberg I had picked another 300 places, and at R I was on-site 2955.

But here were the forces out. the panodil and voltaren I had stopped in me at älvdalen had stopped work, the skis went barely ahead, and I was mentally exhausted. An early decision to submit your skis on omvallning did that I got a break of 10 minutes. Pretty stressful, but it did good. Since the binding's ear when I left would put on the ski again, so another few minutes passed. But now it slid in much the same way as the others around me. And to run the last two miles on better skiing meant I got some new powers.

And the last stretch towards the target was actually a pretty nice trip. I knew that I would not reach neither time or investment objectives, and could take the opportunity to enjoy the surroundings, competitors and spectators. With a big smile småtrallade I up in the track, and even though it was hard, so it was not at all heavy. last mile I saw that I had the opportunity to go for 7 hours, and it became the new target for the day.

With 4 km left, I came in on the tracks as I had driven during training camp three months before, and now I felt suddenly recognize me! I knew which slopes, curves and knixar that lay ahead of me, and these 4 km was the best on the entire race. In the rioting cheering me on my fellow traveler, and cheered gleefully on Bro which stood at upploppsrakan and filmed.

To get the goals is an equally pleasant experience every time, but it's extra fun when your dear brother receives! And now I had no luggage to get home, be just to pick up the diploma and walk down to the camper that was parked down by the Lake. Took the opportunity to take a nice picture on the road.

IMG_2749

So soaking wet on the feet I jumped into the car, switched on, and sat down and relaxed on the sofa while Bjorn drove me back home to Gothenburg. A very nice way to transport themselves to the Vasa race, and I was home before it could be Monday.

In conclusion, so the time was 6:54:55, and 3203. Here is a link to the results page with intermediate times. And here is the link to the race on Garmin Connect. For some reason, it was between the ages turned off, so it was just a long stage.

Ett tungt Vasalopp

Förberedelserna inför årets vasalopp började egentligen direkt efter att det förra slutade, men rent mentalt startade förberedelserna efter Lidingöloppet. Det var då jag började odla mitt vasaloppsskägg.

IMG_2746.JPG

Resan startade på lördag morgon, då jag och Björn tog husbilen upp till Sälen. Nästan ingen trafik förrän vi kom till berga by och vasaloppsstarten, där vi blev stående en stund. Men vi fick plats på Tjärnhedens IP, och för en gångs skull behövde jag inte gå upp 03:00 för att ta buss till starten. 10 minuters gångväg var helt perfekt.

IMG_2739.JPG

Så vi gick ner och hämtade nummerlapp innan vi softade i husbilen resten av kvällen. Tidigt i säng, och upp vid 05:00 för att lägga skidorna i startfållan. Jag har alltid kommit tillstarten vid 6-tiden tidigare, så jag trodde att jag var ute i god tid när jag var nere vid 05:25, men kunde inte ha mer fel. Kön ringlade lång, och även om fållan öppnade 05:30, så tog det 40 minuter för mig att komma fram. Och då var det en stor sjö mitt i startfållan, men jag la ut skidorna i mitten till vänster. Och genast blev det lite bråttom ändå. Joggade tillbaka, plockade av mig blöta strumpor, och brassade frukost. Havregrynsgröt givetvis.

Ett toabesök på Tjärnheden, och sedan knallade vi ner mot starten vid 07:30. Gott om tid. Björn tog hand om mina överdragskläder, så jag behövde inte använda min påse.

IMG_2743.JPG

Det är alltid nervöst strax innan start. Står man rätt? Har man allt med sig? Är jag inte lite skitnödig? Men det försvinner nar starten går, och man kommer iväg. Tyvärr kom jag inte iväg lika snabbt i år som förra året, då jag måste haft ett väldigt flyt med placeringen. Första backen upp var trög, det tog mig över en halvtimme att ta mig upp, och jag hade placering 3532 i smågan mot 2641 förra året.

Men stakningen på myrarna innan och efter Smågan, och ända fram till Mångsbodarna gick bra. Utförsåkningen var det sämre med däremot. Glidet var inget bra, och jag blev omgliden av i princip alla utför. Uppför kunde jag springa om dom, för fästet var helt OK, vilket gjorde att jag fram till Risberg hade plockat 200 platser. Fötterna var helt genomblöta, och jag hade ingen känsel i dom när Risbergsbackarna började. Men när jag aktiverade fötterna igen, så kom känseln tillbaka.

Efter 3 mil gjorde armågen sig påmind. Jag visste att den skulle börja göra ont förr eller senare, men jag hade hoppats på senare. Inte speciellt farligt ännu, men det blev bara värre och värre.

Halvägs passerade jag på 3:17, vilket gjorde att jag hade förhoppningar om att komma ner mot tiden jag gjorde förra året. Nu i efterhand såg jag att jag passerade halvvägs på 3:01 förra året, så jag var bara en kvart efter där.

Men det var också här det började bli riktigt tungt. Vattendränkta spår, och halvbra glid blev inte bättre av att halva skogen hade fastnat i klistret under skidorna. Jag fick verkligen ta i i stakningen, när de jag åkte bredvid bara gled på. Men jag tryckte på. Och ju mer jag tryckte på, desto mer sa armbågen ifrån. Vid Oxberg hade jag plockat ytterligare 300 platser, och vid Risberg var jag på plats 2955.

Men här var krafterna slut. den panodil och den voltaren jag hade stoppat i mig vid Evertsberg hade slutat verka, skidorna gick knappt framåt, och jag var mentalt slut. Ett snabbt beslut om att lämna in skidorna på omvallning gjorde att jag fick ett avbrott på 10 minuter. Ganska stressande, men det gjorde gott. Sedan strulade vänstra bindningen när jag skulle sätta på skidan igen, så ytterligare några minuter gick. Men nu gled det i alla fall på ungefär likadant som övriga runt omkring mig. Och att köra sista 2 milen på bättre skidor gjorde att jag fick lite nya krafter.

Och sista biten in mot mål var faktiskt en ganska trevlig resa. Jag visste att jag inte skulle nå varken tids eller placeringsmål, och kunde passa på att njuta av omgivningarna, medtävlarna och åskådarna. Med ett stort leende småtrallade jag fram i spåret, och även om det var jobbigt, så var det inte ett dugg tungt. sista milen såg jag att jag hade möjlighet att gå under 7 timmar, och det blev det nya målet för dagen.

Med 4 km kvar kom jag in på de spåren som jag hade kört under träningslägret 3 månader tidigare, och nu kände jag ju plötsligt igen mig! Jag visste vilka backar, kurvor och knixar som låg framför mig, och dessa 4 km var de bästa på hela loppet. Under upploppet hejade jag på min medlöpare, och hejade glatt på Brorsan som stog på upploppsrakan och filmade.

Att ta sig i mål är en lika skön upplevelse varje gång, men det är extra roligt när ens kära bror tar emot! Och nu hade jag inte heller någon packning att hämta hem, det vara bara att hämta ut diplomet och knalla ner till husbilen som var parkerad nere vid Sjön. Passade på att ta en fin bild på vägen.

IMG_2749

Så genomblöt om fötterna hoppade jag in i bilen, bytte om, och satte mig och slappade i soffan medan Björn körde mig tillbaka hem till Göteborg. Ett väldigt skönt sätt att transportera sig efter ett Vasalopp, och jag var hemma innan det hade hunnit bli måndag.

Sammanfattningsvis så blev tiden 6:54:55, och placeringen 3203. Här är en länk till resultatsidan med mellantider. Och här är länken till loppet på Garmin Connect. Av någon anledning så var mellantiderna avstängda, så det blev bara en lång etapp.