månadsarkiv: augusti 2014

Tjörn triathlon 2014

So it was time. After running on to a training program customized for triathlon (-swimming) from Aktivitus so it was time to test on triathlon. Tjörn triathlon 11.3 seemed like a moderately good possibilities. The distance was no stranger, and I have run a number of brick that was harder during the summer, again without swimming.

Figure 2

Förberdelserna pure body was decent, then Wednesday was quite heavy, and the 4 training session I did at that time was still sitting in the body even on Friday, but once I got started, so it felt good in the body.

I had packed complete everything during Friday evening, and after a havregrynsgrötfrukost I sat down in the car at 5:45 and drove to Skärhamn on tjörn. CJ and Carro met up at Exchange area with my support ticket, bag and tidtagningschip, and I put the prepared stuff. I added some extra clothes then it seemed like it might be a little chilly during the day, especially on the bike. Then I packed down wetsuit, plugs and goggles in case we had to, and passed away in joint procession to the start.

Ombytt and completed with wet suit, only to wait on startup that went 9:08 exercise class. Men's/ladies/masters starters went before, and it seemed to go pretty tidily. These groups were also not particularly big, because when our group would start the entire beach was filled to the brim by men and women in purple swim caps. When started, it was a pure chaos. Arms, legs and bodies everywhere. I could not get into the crawl at all, so I had to take it easy and let go past those who had the most urgent. At first turnaround after a few hundred metres the field began to get a little more spread out, and I was able to get into the crawl mode.

It was raining, but it did not so much when it was 17.1 degrees Celsius in the water. Really nice after a while, and the second half was the crawl all the way in force. I entered well in technology, and could switch to cycling after 45 minutes on the official timekeeping

the fluctuations are not my strong suit because I haven't practiced on it very much, or nothing actually, so it took her little time. 5 minutes before I was up on the bike. Got me new socks, and pulled on me softshelljackan as I cycled in during the winter, and even drove the vasaloppet in.

After just a few minutes on the bike, I felt that it was a really good choice. It rained and blew the whole first lap around Tjörn and it would have been really cold but. But now, I felt strong. Could lie and section of 30 km/h in the headwind, and up to 40 km/h in the downwind leg. I didn't have so much to do, so I counted how many I passed, and came up in 149 before it was time to switch. Had sensations in right back when I went on a bit too heavy in some steep sections, so I took it a bit easier up during the last lap. But 2:39 was a lot better than what I had expected on a bike part. Never snittat as fast as before, and it was not very good weather conditions. Pace sticks I put on last Wednesday was a really good investment!tomas_triathlon

Time for a switch to running. Here too, it was especially smoothly, it took a full minute to lump the shoes, and one to bring down the energibars in trisuiten. But I was dry on your feet, and it felt good in my legs. The first 3 km went in a little over 4 min/km pace. Though I was damn pissenödig… So after the first pass at the target ran behind a shed and kag managed to pull up snorren through the leg at trisuiten and pee. In an eternity it felt like, but 3 minutes in reality when I checked the clock.

After this floated it on. The pace was slowing down against 4:30 per km, but it is a vekvämt tempo to lie in. Heart rate low at around 145, but I felt that the back legs had krampat if I had pressed for more.

The slopes were heavy, but on the straights I could float on the good, and I came in towards the goal just over 5 hours in total with a time of 1:32 on the concluding half marathon. Ok, my next fastest half marathon after göteborgsvarvet this year. Forgot to set the clock after crossing the finish line, but the official time was 5:06:24. Here is a link to the results. MFigure 1et Erik and CJ directly into the goal. They had come in 9 and 1 minute before me, and after 7 minutes additional came johan. We took a break in the queue for massage, and got a proper review of the legs.

I felt incredibly fresh immediately after the race, and it is not impossible that I do about this. I think I can cut 10 minutes of swimming, 5 minutes on the whims and 10 minutes on the bike. Then I go for 5 hours with a good margin next time. If I do not run a full ironman next time …

 

Tjörn triathlon 2014

Så var det dags. Efter att ha kört på med ett träningsprogram anpassat för triathlon (-simmning) från Aktivitus så var det dags att testa på triathlon. Tjörn triathlon 11.3 kändes som ett lagom bra allternativ. Sträckorna var inget främmande, och jag har kört ett antal brickpass som var hårdare under sommaren, återigen utan simmning.

bild 2

Förberdelserna rent kroppsligt var halvbra, då onsdagen var ganska tung, och de 4 träningspass jag gjorde då satt kvar i kroppen även på fredagen, men när jag väl kommit igång så kändes det bra i kroppen.

Jag hade packat färdigt allting under fredagskvällen, och efter en havregrynsgrötfrukost satte jag mig i bilen vid 05:45 och körde mot Skärhamn på tjörn. CJ och Carro mötte upp vid växlingsområdet med min nummerlapp, väska och tidtagningschip, och jag ställde iordning prylarna. Jag la fram lite extra kläder då det kändes som om det kunde bli lite kylslaget under dagen, speciellt på cyklingen. Sedan packade jag ner våtdräkt, proppar och simglasögon i väskan vi fick, och gick bort i gemensam procession till starten.

Ombytt och klar med våtdräkt var det bara att vänta på starten som gick 09:08 för motionsklassen. Herr/dam/masters starterna gick tidigare, och det såg ut att gå ganska städat till .Dessa grupper var inte heller speciellt stora, för när vår grupp skulle starta var hela stranden fylld till bredden av män och kvinnor i lila badmössor. När starten gick var det ett rent kaos. Armar ben och kroppar överallt. Jag kunde inte komma in i crawlen överhuvudtaget, så jag var tvungen att ta det lite lugnt och släppa förbi dom som hade mest bråttom. Vid första vändningen efter ett par hundra meter började fältet bli lite mer utspritt, och jag kunde komma in i crawl mode.

Det regnade, men det gjorde inte så mycket då det var 17,1 grader varmt i vattnet. Riktigt skönt efter ett tag, och andra halvan var det crawl för hela slanten som gällde. Jag kom in bra i tekniken, och kunde växla till cykel efter 45 minuter på den officiella tidtagningen

växlingarna är ju inte min starka sida eftersom jag inte har övat på det speciellt mycket, eller ingenting faktiskt, så det tog sin lilla tid. 5 minuter innan jag var uppe på cykel. Fick på mig nya strumpor, och drog på mig softshelljackan som jag cyklat i under vintern, och även körde vasaloppet i.

Efter bara några minuter på cykeln kände jag att det var ett riktigt bra val. Det regnade och blåste hela första varvet runt Tjörn och det hade varit riktigt kallt utan. Men nu kände jag mig stark. Kunde ligga och snitta i 30km/h i motvinden, och uppemot 40km/h i medvinden. Jag hade inte så mycket att göra, så jag räknade hur många jag passerade, och kom upp i 149 innan det var dags för växling. Hade känningar i höger baksida då jag gått på lite för tungt i några uppförsbackar, så jag tog det lite lugnare uppför under sista varvet. Men 2:39 var mycket bättre än vad jag hade räknat med på cykeldelen. Har aldrig snittat så snabbt tidigare, och det var inte speciellt bra väderförutsättningar. Tempopinnarna jag satte på i Onsdags var en riktigt bra investering!tomas_triathlon

Dags för växling till löpning. Inte heller här gick det speciellt smidigt, det tog nog en hel minut att knuta skorna, och en till att få ner energibars i trisuiten. Men jag var torr om fötterna, och det kändes bra i benen. Första 3 km gick i lite drygt 4min/km fart. Fast jag var jävligt pissenödig… Så efter första passeringen vid mål sprang kag bakom ett skjul och lyckades dra fram snorren via benet på trisuiten och pinka. I en evighet kändes det som, men 3 minuter i verkligheten när jag kollade klockan.

efter detta flöt det på. Tempot gick sakta ner emot 4:30 per km, men det vara ett vekvämt tempo att ligga i. Pulsen låg på runt 145, men jag kände att baksidan benen hade krampat om jag hade tryckt på mer.

Backarna var tunga, men på rakorna kunde jag flyta på bra, och jag kom in mot mål strax över 5 timmar totalt med en tid på 1:32 på den avslutande halvmaran. Helt ok, min nästa snabbaste halvmara efter göteborgsvarvet i år. Glömde sätta av klockan efter målgång, men den officiell tiden blev 5:06:24. Här är en länk till resultatet.bild 1Träffade Erik och CJ direkt i målet. Dom hade kommit in 9 respektive 1 minut innan mig, och efter 7 minuter ytterligare kom johan. Vi tog en paus i kön till massagen, och fick en ordentlig genomgång av benen.

Jag kände mig otroligt fräsch direkt efter loppet, och det är inte omöjligt att jag gör om detta. Jag tror att jag kan kapa 10 minuter på simmningen, 5 minuter på växlingarna och 10 minuter på cyklingen. Då går jag under 5 timmar med god marginal nästa gång. Om jag inte kör en hel ironman nästa gång…

 

sub40 on midnight run in Gothenburg

984174_10203726229228905_7992414760696869036_nI've been training pretty hard and felt tired last couple of weeks. Högerfoten suffered a blow when I ran backintervaller two weeks ago, and it has not quite recovered. Nevertheless, I have been able to run on as planned with ran the workout, not missed a pass.

I could even clip with a Skatås all-in last Sunday. All tracks in total completed skatås 44km at just over 4 hours. Perhaps not so surprising that I was worn in the week.10599723_10203681085100330_1911379591867165700_n

I made the last entry pass on Tuesday, tisdagstraileni Ängårdsbergen. Then I rested from the run the rest of the week. Instead, I focused on weight training and swimming, given next week's triathlon. More on that in a separate post.

On Saturday I brought the body with 1500 m crawl after lunch, and was able to relax and recharge with salmon and rice, and lots of fruits and raisins in the early evening. 3 hours before the start, I ate nothing, saw just to drink sports drink last hour.

After a short warm-up, barely 2 km in seal dust Hill, I put myself in starting the fold for tier 1B. Just then the sky opened up, and a heavy rain poured out upon us. Things did not improve to the start was delayed 5 minutes. I was not especially cold, but I have to remember plastic bag until next time. It's nice to run in short sleeves, but not nice to stand and freeze before starting.

The start went, and I added myself in the midst of starting the group. It was nevertheless a bit cramped, and it took the 500 m before I came by enough to find my tempo. At 1 km so had the power gone, and it became the 400 metres hurdles over 10 white ouppblåsta frames. Then floated it on. I found my tempo, which was around 3:40 min/km, and then I lay under the threshold heart rate of around 155 bpm. I increases at the end I thought.

A little up and down, but clean, and the first time the warning after 15 minutes came shortly after the passage 4 km. 5th km were up, and here came the first mile of 4 minutes. But then it was just to float on again before masthuggsbacken.

Last year I remember I could find quite a few places up, but now it took against. Several runners passed me in the beginning, but I didn't want to press too much. At the end of the Hill, I was caught up with them again, but it burned properly in the legs. Although it is 4:23 far too slowly. Not even on göteborgsvarvet, I had such a slow kilometers.

Perform I could roll on, but was overtaken. I had perhaps not so much the forces left to end anyway, and after my fastest kilometers, the 8th, at 3:28, Hill came up vegagatan. If it still had been vegagatan, now we ran next door and it was up and down and slängigt. No powder left in the legs and passed by 10 runners the last bit, and an additional kilometre over 4 minutes.

I headed in goals in 39:38 and the total location became 96: (a) and 11 (a) in my age group. A marked improvement since last year with almost 2 minutes and over 100 positions.

So it goes forward. The more races to do it for 40 minutes, the easier it will be. Though I will not say that it is easy to be at 90% of maximum heart rate in a mile. But the more times you do it, the more accustomed you become. I will try to push on in this heart rate of training sessions to come, so get used to the body. In particular, I shall try and press OVER threshold heart rate, to see how long you can work against the lactic acid. To lie and to section on threshold heart rate is, after all, to play safe;)

sub40 på Midnattsloppet i Göteborg

984174_10203726229228905_7992414760696869036_nJag har tränat ganska hårt och känt mig sliten sista veckorna. Högerfoten fick sig en smäll när jag körde backintervaller för två veckor sedan, och den har inte riktigt återhämtat sig. Trots det har jag kunnat köra på enligt plan med löpträningen, inte missat ett pass.

Jag kunde tillochmed klämma till med en Skatås All-in förra söndagen. Alla spåren i skatås, totalt 44km avklarade på lite drygt 4 timmar. Kanske inte så konstigt att jag var sliten i veckan.10599723_10203681085100330_1911379591867165700_n

Jag gjorde sista löppasset i tisdags, tisdagstraileni  Ängårdsbergen. Sedan har jag vilat från löpningen resten av veckan. Istället har jag fokuserat på styrketräning och simning, med tanke på nästa veckas triathlon. Mer om det i en separat post.

På lördagen väckte jag kroppen med 1500m crawl efter lunch, och kunde ta det lugnt och ladda med lax och ris, samt mycket frukt och russin under tidig kväll. 3 timmar innan start åt jag ingenting, såg bara till att dricka sportdryck sista timmen.

Efter en något kort uppvärmning, knappt 2km i säldammsbacken, ställde jag mig i startfållan för grupp 1B. Precis då öppnade sig himlen, och ett spöregn hälldes ut över oss. Saken blev inte bättre av att starten sköts upp 5 minuter. Jag blev trots detta inte speciellt kall, men jag måste komma ihåg plastsäck tills nästa gång. Det är skönt att springa i kortärmat, men inte skönt att stå och frysa innan start.

Starten gick, och jag la mig mitt i startgruppen. Det var trots detta lite trångt, och det tog 500m innan jag kom förbi tillräckligt många för att hitta mitt tempo. Vid 1km så hade strömmen gått, och det blev häcklöpning över 10 vita ouppblåsta bågar. Sedan flöt det på.Jag hittade mitt tempo, vilket var runt 3:40 min/km, och då låg jag under tröskelpuls på runt 155 bpm. Jag ökar på slutet tänkte jag.

Lite uppför och nedför, men inga konstigheter, och första tidsvarningen efter 15 minuter kom strax efter passagen 4 km. 5:e km var uppför, och här kom först kilometern över 4 minuter. Men sedan var det bara att flyta på igen inför masthuggsbacken.

Förra året kommer jag ihåg att jag kunde ta ganska många placeringar uppför, men nu tog det emot. Flera löpare passerade mig i början, men jag ville inte trycka på för mycket. I slutet av backen var jag ikapp dom igen, men det brände ordentligt i benen. trots det är 4:23 alldeles för långsamt. Inte ens på göteborgsvarvet hade jag en så långsam kilometer.

Utför kunde jag rulla på, men blev ändå omsprungen. Jag hade kanske inte så mycket krafter kvar till slutet ändå, och efter min snabbaste kilometer, den 8:e, på 3:28, kom backen uppför vegagatan. Om det ändå hade varit vegagatan, nu sprang vi bredvid och det var upp och ner och slängigt. Inget krut kvar i benen och passerad av 10 löpare sista biten, och ytterligare en kilometer över 4 minuter.

Jag tog mig i mål på 39:38 och totalplaceringen blev 96:a och 11:a i min åldersklass. En klar förbättring sedan förra året med nästan 2 minuter och över 100 placeringar.

Så det går framåt. Ju fler lopp man gör under 40 minuter, desto lättare blir det. Fast jag skall inte säga att det är lätt att ligga på 90% av maxpuls i en mil. Men ju fler gånger man gör det, desto mer van blir man. Jag skall försöka trycka på i denna puls på träningspassen framöver, så vänjer sig kroppen. Framförallt skall jag försöka och trycka på ÖVER tröskelpulsen, för att se hur länge man kan jobba mot mjölksyran. Att ligga och snitta på tröskelpuls är ju trots allt att spela säkert ;)