månadsarkiv: juli 2014

Sub 40 at Falkenberg's City race

picture

My second mile race in 40 minutes! Falkenberg's city race in 30-degree heat and Thunder in the air. Here is a link to the race on garmin connect: http://connect.garmin.com/activity/549856670

For the first time, it was the whole family and watch as I ran, and it was incredibly inspiring! At the same time I knew that we had decided that we would go out and eat at a restaurant in Falkenberg after the race, so it was best not to suffer the same running stomach that I got last year:)

This year, however, I had the wrist unit to help. I knew that I just had to keep me under the threshold heart rate during the first half, and just over in the second half it would be quiet. Then the time and location it it becomes.

The first kilometre went a bit too fast, 3:32, and I was pretty quick up in 160 of the pulse. I am struck by something on the tempo, and maintained the buzz around 160.  2nd and 3rd km at 3:46 pm and 3:40 and then remaining around 4 min/km. 500 m from the goal stood and greeted family, and from here and in, I pulled on a small spurt.

The feeling afterward was really good, and I recovered quickly. A quick chat with race 2: (a) in the locker room, then rushed me to the family dinner.

The upload before the race has not been optimal, I have felt rubbery in the legs after vätternrundan. It has as well been no power there, it felt like. Sure, I've been able to work out at pretty good, but it has taken 10-30 minutes before I felt that I have been able to run on. Km times have surely been ok, so that's the most sense is missing. That light feeling, when you feel you can run at the speed at any time.

Now I have been quite hard to get your heart rate up, both on entry passes and bike passes, and it has felt as if my lactate threshold has been 10 strokes under my threshold measured in the last month. But I still put people on 5 km on the course on Wednesday, and since then I've rested. If you count 8 hours a day for two days in the water park at the Skara sommarland amusement park as the rest …

 

 

Sub 40 på Falkenbergs Stadslopp

bild

Mitt andra millopp under 40 minuter! Falkenbergs stadslopp i drygt 30-gradig värme och åska i luften. Här är en länk till loppet på garmin connect: http://connect.garmin.com/activity/549856670

För första gången så var hela familjen med och titta på när jag sprang, och det var otroligt inspirerande! Samtidigt visste jag att vi hade bestämt att vi skulle gå ut och äta på restaurang i Falkenberg efter loppet, så det var bäst att inte drabbas av samma löparmage som jag fick förra året :)

I år hade jag dock pulsklockan till hjälp. Jag visste ju att jag bara behövde hålla mig under tröskelpuls under första halvan, och strax över under andra halvan så skulle det vara lugnt. Sedan blir tiden och placeringen det den blir.

Första kilometer gick lite för snabbt, 3:32, och jag var ganska snabbt uppe i 160 i puls. Jag slog av något på tempot, och bibehöll pulsen runt 160.  2:a och 3:e km på 3:46 och 3:40 och sedan resterande runt 4 min/km. 500m från mål stod familjen och hälsade, och härifrån och in drog jag på en liten spurt.

Känslan efteråt var riktigt bra, och jag återhämtade mig snabbt. En snabb pratstund med loppets 2:a i omklädningsrummet, sedan skyndade jag mig till familjemiddagen.

Uppladdningen inför loppet har inte varit den optimala, jag har känt mig seg i benen efter vätternrundan. Det har liksom inte funnits någon kraft där har det känts som. Visst, jag har kunnat träna på ganska bra, men det har tagit 10-30 minuter innan jag har känt att jag har kunnat springa på. Km tider har väl ändå varit ok, så det är väl mest känslan som saknas. Den där lätta känslan, när man känner att man kan springa på hur snabbt som helst.

Nu har jag haft ganska svårt att få upp pulsen, både på löppassen och cykelpassen, och det har känts som om min mjölksyratröskel har legat 10 slag under min uppmätta tröskel den senaste månaden. Men jag satte ändå pers på 5km på bana i Onsdags, och sedan dess har jag vilat. Om man räknar 8 timmar om dagen i två dagar i vattenparken på Skara sommarland som vila…

 

 

Superklassikern!

picture19 hours 13 minutes and 39 seconds. How long did it take for me to carry out my other classics, and fix superklassikern!

Latest race was Vansbrosimmningen. A little anticlimactic when the organizers had decided to shorten the race to 1500 m, when there were just 13 degrees in the water. I went up in the car on Friday afternoon, was arriving in Vansbro 17:30, and went directly to the pizzeria to eat and watch football after I had taken out my Starter Kit.

I found a good parking spot fairly close to the target area, so I had to pull the curtains and curl up in the back seat and try to sleep. Before a race, you like that, and to sleep in a hot car with a swimming party outside in the parking lot not.

Once in place down at the start, I decided to ignore the nose clip. It works when you swim by yourself, but now would it be full of others, and I would not turn in myself too much. CJ met down at the start. He started 10:30 in Group 3.

15 minutes later, it was my turn to jump in. After almost 1 hour in blazing sun, it was actually quite nice to get in the water. But the shortened course was much narrower, so it was legs and arms all over the place. But downstream it went anyway to choose their own path, and I crawled away.

It went well in Vanån, but when we turned up to the Västerälven, so it became suddenly more narrow again. The current was quite strong, and the water was colder. I'm not a good enough swimmer to be able to go out in motströmmen pass brästsimmarna which was closest to the bridge. I did a couple of tries, but then it got to be into line and swim breaststroke up towards the goal. I could pass a and other swimmers when there was a gap, but usually took it stop.

I headed in goals in 31:12. A time that was slower than last year's 59 minutes if one doubles it. On the other hand, should the swimming has been better this year, then the half man stroking was downstream.

picture

Even less tired than last year, so I stuck out and ran an interval workout before I dushade of me and got something in my stomach. So when I sat in the car for driving the 5 hours and 42 miles back, so I was atleast a little tired.

But still pretty happy.

Superklassikern!

bild19 timmar 13 minuter och 39 sekunder. Så lång tid tog det för mig att genomföra min andra klassiker, och fixa superklassikern!

Senaste loppet var Vansbrosimmningen. Ett litet antiklimax då arrangörerna hade bestämt sig för att korta ner loppet till 1500 meter, då det bara var 13 grader i vattnet. Jag åkte upp i bilen på fredag eftermiddag, var framme i Vansbro 17:30, och gick direkt till pizzerian för att äta och kolla på fotboll efter att jag hade hämtat ut mitt startkit.

Jag hittade en bra parkeringsplats ganska nära målområdet, så det var bara att dra för gardinerna och krypa ner i baksätet och försöka sova. Som vanligt innan ett lopp går det sådär, och att sova i en varm bil med en raggarfest utanför på parkeringen underlättar inte.

Väl på plats nere vid starten bestämde jag mig för att strunta i näsklämman. Det fungerar när man simmar själv, men nu skulle det vara fullt med andra, och då vill jag inte stänga in mig själv för mycket. Träffade CJ nere vid starten. Han startade 10:30 i grupp 3.

15 minuter senare var det min tur att hoppa i. Efter nästan 1 timme i stekande sol var det faktiskt ganska skönt att komma i vattnet. Men den kortade banan var även mycket smalare , så det var ben och armar överallt. Men nedströms gick det i alla fall att välja sin egen väg, och jag crawlade iväg.

Det gick bra i Vanån, men när vi vände upp mot Västerälven, så blev det plötsligt trängre igen. Strömmen var ganska stark, och vattnet var kallare. Jag är inte en tillräckligt bra simmare för att kunna gå ut i motströmmen för att passera brästsimmarna som låg närmast bryggan. Jag gjorde ett par försök, men sedan blev det till att rätta in sig i ledet och simma bröstsim upp mot målet. Jag kunde passera en och annan simmare när det blev en lucka, men oftast tog det stopp.

Jag tog mig i mål på 31:12. En tid som blev långsammare än förra årets 59 minuter om man dubblar den. Å andra sidan borde simningen varit bättre i år, då den halvan man strök var medströms.

bild

Ännu mindre trött än förra året, så stack jag ut och sprang ett intervallpass innan jag dushade av mig och fick nåt i magen. Så när jag satte mig i bilen för att köra de 5 timmarna  och 42 milen tillbaka, så kände jag mig iallafall lite trött.

Men ändå ganska nöjd.